Wniosek o dotację z UE

Wniosek o dotację z UE

Osoba ubiegająca się o przyznanie dotacji ze środków Unii Europejskiej po odbyciu wszystkich przewidzianych w programie konkursu szkoleń oraz po przygotowaniu biznes planu składa wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załączonym biznesplanem na okres kolejnych dwóch lat oraz innymi wymaganymi dokumentami (wykaz niezbędnych załączników podawany jest przez poszczególne ośrodki szkoleniowe). Wniosek o dotacje należy złożyć przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Decydujące znaczenie przy ocenie wniosków ma biznes plan. W związku z tym że biznes plan jest tak ważny, w trakcie szkoleń kładziony jest największy nacisk właśnie na tą kwestię, to znaczy przywiązywana jest duża waga do tego, aby jak najlepiej przeszkolić kandydatów w zakresie dobrego przygotowania biznesplanu samodzielnie. Po dokonaniu oceny biznes planów komisja podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji, negocjacji wniosku bądź też o jego odrzuceniu. Kandydaci są informowani o powziętej decyzji pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 5 dni od dnia powzięcia decyzji podając przy tym uzasadnienie swojej decyzji oraz liczbę uzyskanych w procesie weryfikacji wniosku punktów. W przypadku odrzucenia wniosku, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowna weryfikacje jego biznesplanu w terminie 5 dni od dnia otrzymania decyzji.