Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie może zostać podpisana przez kandydata dopiero po uzyskaniu wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego w procesie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu założenia własnej firmy. Umowy o dofinansowanie podpisywane są wyłącznie z kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę punktów w rankingu zgodnie z limitem osób, którym można przyznać dotację. Pozostali uczestnicy konkursu zajmują miejsca rezerwowe i w razie wykruszenia się kogoś mogą wskoczyć na jego miejsce. Umowa powinna określać nazwę projektu, numer umowy oraz powinna określać strony umowy i jej przedmiot, kwotę przyznanej dotacji, zobowiązanie przedsiębiorcy do korzystanie z przyznanej kwoty w sposób zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie programu pomocowe. Zobowiązanie się przedsiębiorcy do poddania się kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystywania środków pomocowych, zasady zwrotu dotacji, warunki zmiany umowy oraz zasady jej rozwiązania. Podpisanie umowy o dofinansowanie, wpis do CEIDG oraz otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego konkursu jest również warunkiem koniecznym uzyskania dotacji, warunki te wiec należy spełnić, aby otrzymać przyznana kwotę z tytułu dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej.