Dotacja dla bezrobotnych

Dotacja dla bezrobotnych

Jak się okazuje osoba bezrobotna, która ma ambicje i motywacje do tego, żeby założyć własną działalność gospodarczą nie jest pozostawiona sama sobie. Będąc bowiem bezrobotnym możemy liczyć na pomoc w formie dotacji w kwocie ponad 20.000,00 zł od Urzędu Pracy na założenie własnej firmy. Co ważne kwoty tej nie trzeba zwracać. Jedynym wymogiem jest prowadzenie działalność nieprzerwanie przez 12 miesięcy od czasu otrzymania dotacji, co znaczy że wystarczy utrzymać się na rynku, aby pomoc ta była bezzwrotna. Dotacja przyznawana jest przez działającego w imieniu starosty dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy. Maksymalna kwota jaka można uzyskać to równowartość sześciokrotności średniej płacy. Kwota jaka przyjmowana jest do obliczenia przyznawanej dotacji brana jest z dnia podpisania umowy osoby bezrobotnej z Powiatowym Urzędem Pracy. Druga opcja uzyskania dotacji przez bezrobotnych jest założenie spółdzielni socjalnej. W tym przypadku osoba bezrobotna może ubiegać się dotacje w wysokości równowartości czterokrotności średniej płacy, a więc kwoty ponad 14.000,00 zł. Natomiast przypadku chęci przystąpienia do już istniejącej spółdzielni socjalnej można uzyskać bezzwrotną pomoc w kwocie odpowiadającej równowartości trzykrotności średniej płacy. W opisanych sytuacjach jedynym wymogiem formalnym jest status osoby bezrobotnej.