Zabezpieczenie spłaty dotacji

Zabezpieczenie spłaty dotacji

Istnieje kilka rodzajów zabezpieczeń środków przyznanych bezrobotnemu z tytułu udzielenia mu dotacji na założenie firmy. Zabezpieczenia te to poręczenie majątkowe, poręczenie wekslowe, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. W praktyce najczęściej spotykanym zabezpieczeniem jest poręczenie majątkowe. Wynika to głównie z tego, że jest to forma najprostsza i wymagająca najmniej formalności, dzięki temu cała procedura znacznie się skraca. Poręczycielem osoby bezrobotnej może być wyłącznie osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy i zatrudniona na umowę o prace na czas nieokreślony bądź określony ale na okres minimum dwóch lat w zakładzie pracy, który nie jest w stanie upadłości ani w likwidacji, osoba która uzyskuje dochody w wysokości przynajmniej 1.500,00 zł na rękę, bądź też otrzymuje stałe dochody z tytułu emerytury lub renty, bądź też prowadzi niezawieszona działalność gospodarczą. Poręczycielem nie może być małżonek osoby ubiegającej się o dotacje ani członek rodziny prowadzący wspólnie z tą osoba gospodarstwo domowe. Poręcznie jest tez korzystne dla osoby bezrobotnej ponieważ jest to forma najtańsza. Każda inna forma zabezpieczenia będzie kosztowała bezrobotnego więcej. Wynika to z tego, ze to osoba ubiegająca się o dotacje ponosi koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia uzyskanej dotacji.