Składamy wniosek o dotację

Składamy wniosek o dotację

Wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek należy złożyć przewidziane prawem załączniki. Są to kserokopie dokumentów, które potwierdzają wykształcenie osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, przebieg jej pracy zawodowej, posiadane umiejętności kwalifikacje zawodowe, posiadanie nieruchomości bądź tez prawa do władania nieruchomością, posiadanie pojazdu bądź tez prawa do użytkowania pojazdu oraz zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy wydane nie wcześniej niż na 60 dni przez złożeniem wniosku. Wnioski składa się w terminach wyznaczonych przez właściwego starostę. W praktyce wygląda to tak, ze w jednych urzędach wyznaczane są sztywne terminy, przykładowo do 10 dnia danego miesiąca, w innych urzędach z kolei nie ma odgórnie wyznaczonych tak sztywnych terminów, zamiast tego cyklicznie pojawia się informacje na tablicach ogłoszeniowych w urzędzie bądź taż na stronie internetowej urzędu o możliwości obiegania się o dotacje na założenie własnej firmy. Wnioski wypełnia się na formularzach dostępnych w urzędach. Nie wolno zmieniać formy wniosku. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście bądź też wysłać poczta czy kurierem, jednak w każdym przypadku datą wpływu wniosku jest data jego rzeczywistego wpływu do urzędu.