Podpisanie umowy o dotację

Podpisanie umowy o dotację

Osoba bezrobotna po uzyskaniu pozytywnej oceny jej wniosku przez komisję oraz po zaakceptowaniu tej oceny przez dyrektora urzędu pracy podpisuje umowę o dotację. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku bezrobotny musi także przedstawić w jakiej formie dokona zabezpieczenia przyznanej kwoty w przypadku, gdyby nie spełnił wymogów do uzyskania bezzwrotnej pomocy, to znaczy nie prowadził działalności przez najbliższe 12 miesięcy. Umowę o przyznanie dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną podpisu się w ciągu 20 dni roboczych od dnia opublikowania protokołu na stronie urzędu. W uzasadnionych przypadkach dyrektor urzędu pracy może przedłużyć ten termin. Takim uzasadnionym przypadkiem może być przykładowo choroba osoby, która ma podpisać umowę, gdyż z tego powodu nie może się osobiście stawić w urzędzie. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści między innymi następujące zapisy. Po pierwsze zobowiązanie bezrobotnego do wydatkowania zgodnie z terminem określonym w umowie zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków. Po drugie w umowie powinien być zawarty zapis dotyczą zwrotu przyznanych środków w przypadku nie wywiązania się z umowy przez bezrobotnego, to znaczy miedzy innymi w przypadku przeznaczenia środków na inny cel niż przewidywany, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy. Ponadto wymagane jest dostarczenie wszystkich prawnie przewidzianych dokumentów.