Ocena wniosków o dofinansowanie

Ocena wniosków o dofinansowanie

Przyznawanie środków z Unii Europejskiej jest skomplikowanym procesem. W pierwszej kolejności po tym, jak nasz wniosek wpłynie do urzędu marszałkowskiego poddawany jest ocenie formalnoprawnej, to znaczy sprawdzane jest to czy spełnione są wszystkie kryteria formalnoprawne, czy wniosek jest należy wypełniony, czy nie ma żadnych braków, a także czy kandydat spełnia prawnie przewidziane wymagania czyli tak zwane kryteria dostępu. Kryteria dostępu to na przykład właściwe miejsce zamieszkania. O tyle ważne jest dokładne wypełnienie formularza i przede wszystkim podpisanie go, że nawet z powodu drobnych błędów formalnych wniosek może zostać odrzuconym bez wzywania do uzupełnienia braków. Drugim etapem oceny wniosku jest jego ocena pod względem merytorycznym. Oceny tej dokonuje zazwyczaj kilkuosobowa komisja. Na tym etapie oceniane jest wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje wnioskodawcy. Oceniany jest również pomysł na działalność gospodarczą pod względem realności jego realizacji, innowacyjności oraz trwałości. Komisja ma dość dużą elastyczność w przyznawaniu punktów za poszczególne części. Na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów tworzony jest ranking. Listy rankingowe kandydatów publikowane są na stronie internetowej urzędu. Kandydaci mogą również zostać poddani testom predyspozycji psychologicznych do prowadzenia własnej firmy.