Zakładanie spółki cywilnej

Zakładanie spółki cywilnej

Jedną z najchętniej wybieranych form organizacyjno-prawnych, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, to jest nią forma spółki cywilnej. Osoby chętne do prowadzenia takiej spółki zobowiązują się, że będą dążyć do realizacji wspólnego celu zakreślonego w umowie spółki. Wspólny cel może być realizowany na różne sposoby, między innymi poprzez wniesienie wkładów pieniężnych, albo rzeczowych do majątku spółki, dopuszczalne są także inne sposoby realizacji tego głównego celu. Spółkę cywilną może założyć nie więcej niż trzech wspólników. Dopuszczalne jest zakładanie tego rodzaju spółek nie tylko przez osoby fizyczne, lecz również przez osoby prawne. Ustawodawca nie wyznaczył także minimalnego kapitału zakładowego, który musi zostać zebrany by spółka mogła rozpocząć działanie. Wspólnicy mogą wnieść do spółki nie tylko pieniądze, lecz również swoje umiejętności, wiedzę, czy usługi. Minusem tej formy prawnej jest niewątpliwie obowiązywanie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a nie tylko wniesionym wkładem, dlatego tak ważne jest dobranie sobie takich wspólników, którym najbardziej ufamy. Z racji tego, że spółka cywilna nie jest traktowana, jako przedsiębiorca, obowiązek płacenia podatku dochodowego spoczywa na wspólnikach, którzy mogą wybrać formę opodatkowania.