Kontrola wykorzystania przyznanej dotacji

Kontrola wykorzystania przyznanej dotacji

Prawidłowy sposób realizacji zawartej umowy o przyznanie dotacji kontroluje Urząd Pracy. Kontrola ma na celu sprawdzenie czy umowa, która została zawarta z osobą, której przyznano środki na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest rzeczywiście realizowana zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawa. Jest to o tyle ważne, że w przypadku, gdy przykładowo osoba, która otrzymała dotację zaprzestanie prowadzenia działalności wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy obowiązana jest do zwrotu otrzymanej kwoty. Mając na uwadze powyższe urzędy pracy dokonują zwykle jednej kontroli w ciągu roku. Każda osoba, która otrzymała dotacje z urzędu racy na założenie własnej firmy może się więc spodziewać kontroli w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności. Nie ma podanych odgórnie terminów kontroli. W pierwszej kolejności są jednak kontrolowane osoby, które miały problemy z wykazaniem na co przeznaczyły środki z dotacji, bo na przykład za późno przedłożyły faktury za zakup towarów. O terminie wizyty zawsze jednak jest się powiadamianym. Oznacza to, że przed planowana kontrolą otrzymamy informację o terminie kontroli, co oznacza w praktyce najczęściej, że przed kontrola otrzymamy telefon od urzędnika, który przekaże nam kiedy pojawi się w siedzibie naszej firmy w celu przeprowadzenia kontroli.