Założenie spółki komandytowej

Założenie spółki komandytowej

By założyć spółkę komandytową, wspólnicy, którzy wybrali akurat tę formę organizacyjno-prawną, będą zmuszeni do przebrnięcia przez skomplikowane regulacje prawne. Pierwszym etapem założenie tego rodzaju spółki osobowej jest podpisanie umowy. Kodeks spółek handlowych nakłada na wspólników sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje podmiotów, komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusz jest wspólnikiem, który odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Z kolei komandytariusz jest związany zobowiązaniami wobec wierzycieli tylko do wysokości wkładu określonej w treści umowy spółki komandytowej. Drugim etapem jest wpisanie spółki do krajowego rejestru sądowego. Wpis do tego rejestru wywołuje skutki prawne. Z chwilą wpisu spółka jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Na tym etapie wspólnicy są zmuszeni do poniesienia sporych opłat, które powinny się zamknąć w tysiącu pięciuset złotych. Trzecim etapem jest uzyskanie wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej. W tym celu udajemy się do właściwego urzędu gminy lub miasta, odpowiedniego ze względu na siedzibę spółki. Wpisu dokonuje burmistrz, prezydent miasta albo wójt. Opłata wynosi sto złotych.