Wypełniamy wniosek o dotacje

Wypełniamy wniosek o dotacje

Wniosek o przyznanie dotacji z urzędu pracy na założenie własnej firmy można rozpatrywać w kategoriach biznes planu. Opisując w nim poszczególne elementy warto się zastanowić nad tym, jaką treść tam wpiszemy, ponieważ to od tego zależy nasz sukces, czyli pozytywne rozpatrzenie wniosku. Im lepiej wszystko przemyślimy i udokumentujemy tym lepiej dla nas. Wniosek taki składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź tez właściwego ze względu na miejsce pobytu, bądź tez z względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W praktyce wniosek składany jest w powiatowym urzędzie pracy. We wniosku określa się kwotę o jaka się ubiegamy, rodzaj działalności gospodarczej jaka zamierzamy wykonywać wraz z podaniem PKD, czyli symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności, należy również podać kalkulacje kosztów działalności wraz ze źródłami jej finansowania oraz to na co i w jakim czasie zamierzamy przeznaczyć przyznana nam dotację. Ostatnim elementem wniosku jest zabezpieczenie przyznanej kwoty na wypadek nie zrealizowania wymogów do otrzymania bezzwrotnej pomocy, czyli nie prowadzeni działalność przez minimum rok od dnia przyznania środków z Funduszu Pracy. W wniosku wskazane są formy zabezpieczenie i należy wybrać jedna z propozycji, czyli poręczenie przez dwóch poręczycieli bądź też weksel z poręczeniem wekslowym.