Status osoby bezrobotnej

Status osoby bezrobotnej

Pomoc z Powiatowego urzędu Pracy może być udzielona w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej osobie bezrobotnej. Kolejnym wymogiem jest to, aby ta działalność gospodarcza była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. mieściła się w zakresie pojęcia działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc aby była to działalność wytwórcza, budowlana, usługowa bądź handlowa prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany w celu zarobkowym. Działalność jaka wyłączona jest z tego zakresu i na jaką nie uzyskamy dotacji to działalność akwizycyjna oraz handel obnośny. Należy jednak wrócić do najważniejszej kwestii, mianowicie statusu osoby bezrobotnej. Definicja osoby bezrobotnej zawarta jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie dana osoba ma status osoby bezrobotnej jeżeli ukończyła 18 lat, ale nie więcej niż 60 w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, nie nabyła prawa do emerytury ani renty w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, po ustaniu stosunku pracy bądź zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej nie pobierała zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego, rehabilitacyjnego bądź zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, nie pobiera świadczenie pielęgnacyjnego, a także nie uzyskuje dochodów przekraczających połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak widać więc nie każdy będzie mógł być uznany za osobę bezrobotna, nawet jeśli faktycznie nie będzie żadnej pracy wykonywał.