Prowadzenie spółki osobowej

Prowadzenie spółki osobowej

Najważniejszym aktem prawnym normującym działalność spółek osobowych jest bez wątpienia kodeks spółek handlowych. Reguluje on nie tylko działalność spółek osobowych, lecz również spółek kapitałowych. Warto również zaznaczyć, że nie obejmuje on swoim zakresem spółek cywilnych, których pełne uregulowanie znajduje się w kodeksie cywilnym. Kodeks spółek handlowych wyróżnia cztery rodzaje spółek osobowych, mianowicie chodzi tutaj o spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie. Każdy z tych rodzajów działalności gospodarczej jest nastawiony na zysk i każdy z nich ma zarówno swoje korzyści wynikające z jego prowadzenia, jak i wady. Spółki partnerskie na przykład są korzystne, ponieważ wspólnicy w niej występujący odpowiadają tylko i wyłącznie za swoje zobowiązania, nie ma w tym przypadku odpowiedzialności solidarnej, czego nie można powiedzieć o spółkach jawnych, w których wspólnik odpowiada nie tylko do wysokości wniesionych przez siebie wkładów do majątku spółki, lecz również całym swoim majątkiem osobistym. Dlatego przy zakładaniu spółki jawnej trzeba dokładnie wiedzieć, z kim podpisujemy umowę, musimy takiej osobie ufać. Założenie spółki komandytowej wymaga z kolei zgromadzenia odpowiedniego kapitału zakładowego. W każdej z tych form organizacyjno-prawnych można wybierać spośród różnych form opodatkowania.