Kryteria oceny wniosku o dotację

Kryteria oceny wniosku o dotację

Wniosek oceniany jest przez komisję punktowo. Punkty można uzyskać za każde z sześciu kryteriów z osobna. Oceniane jest powiązanie pomiędzy przygotowaniem zawodowym oraz kwalifikacjami osoby bezrobotnej ubiegającej się o dotację a profilem planowanej działalności gospodarczej, sposób zredagowania wniosku, a co za tym idzie sposób opisy planowanej działalności gospodarczej, lokalizacji, potencjalnych klientów i perspektyw na przyszłość, przygotowanie do prowadzenia działalności, sposób dokonania analizy mocnych i dobrych stron planowanej działalności, uzasadnienie przewidywanych kosztów, przychodów i źródeł finansowania, przedstawienie na co wnioskodawca zamierza przeznaczyć przyznaną kwotę dotacji. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że wniosek nie został przygotowany samodzielnie przez wnioskodawcę, lecz być może z pomocą profesjonalisty, może on zostać poddany dodatkowej weryfikacji. W takiej sytuacji przeprowadza się jeszcze rozmowę z wnioskodawcą. Komisja ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dotacji na założenie formy przez osobę bezrobotną. Najpierw dokonywana jest ocena wniosku pod względem formalnym. Dopiero wnioski kompletne i niezawierające braków formalnoprawnych zostają przekazywane do oceny merytorycznej. Dotację uzyskają te osoby, które otrzymają co najmniej minimalna wymagana liczbę punktów.